Wijkzorg

Binnen de gemeente is een wijkzorg-organisatie opgezet. Wijkzorg is een verzamelnaam voor alle diaconale werkzaamheden die door leden en voor leden worden verricht. Dit kan zijn in de vorm van huishoudelijke hulp bij mensen die uit het ziekenhuis komen of bij gezinnen die (tijdelijk) in een moeilijke positie zitten. Praktische hulp bij verhuizing of ziekte van leden die weinig of geen familie hebben valt hier ook onder.

Vanwege de terugtredende overheid en allerlei bezuinigingen wordt de noodzaak om hulp te bieden steeds dringender, al zal wel altijd eerst via de officiële kanalen naar hulp gezocht moeten worden.

Ook dit onderdeel van (diaconale) zorg valt onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de diaconie.

Op basis van de gemeentelijke wijkindeling zijn drie wijkteams gevormd, elk met aan het hoofd een coördinator.

De coördinator wordt voor een hulpvraag door de diaconie op de hoogte gehouden. De coördinator beoordeelt de hulpvraag en zoekt vervolgens er een passende hulpbieder bij.

Daartoe is door de diaconie een lijst opgesteld met gemeenteleden die zich aangemeld hebben voor het doen van diverse soorten werkzaamheden.

Er wordt van wijkzorgleden zwijgplicht verwacht van wat hen bij bezoeken vertrouwelijk ter kennis komt. Dit blijft ook gelden nadat men zich heeft teruggetrokken uit de wijkzorg.