Diaconie

Van harte welkom op de informatiepagina van de diaconie van de CGK ’s-Gravenzande.

Doelstelling diaconie: de gemeente in haar volle breedte activeren en stimuleren in haar diaconale roeping, binnen en buiten de gemeente!

Middelen: diaconaal (huis)bezoek, informatie via het Maranatha-Nieuws en website, thema-avonden (voor jong en oud), wijkzorgvergaderingen.

Diaconaat is: ‘dienstbetoon aan de naaste vanuit de liefde tot Christus’.

Samenstelling diaconie (stand juni 2023):

wijk 1 D. Schellevis 06-54973663 dirkschellevis@gmail.com
wijk 2 D. van Beek 06-36127543 derk.vanbeek@hotmail.com
wijk 3 L. Vreugdenhil (secretaris) 0174-761384  leencgk@gmail.com
  F.F. Hoekstra (voorzitter)

geerthoekstra@hotmail.com

Br. F.F. Hoekstra heeft geen aparte wijk maar onderhoudt vooral de externe contacten (deels samen met andere diakenen), te weten:

 • Diaconaal Platform Westland (DPW) www.diaconaalplatformwestland.nl
 • Classicale Diaconale Commissie (CDC Den Haag)
 • Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)
 • Gemeentepolitiek Westland
 • Sociaal Pension Hoek van Holland (Stichting Ontmoeting)

De diaconie maakt volledig deel uit van de kerkenraad, maar heeft specifiek de verantwoordelijkheid voor:

 • Comité voor ouderen en alleengaanden
 • Wijkzorg
 • Zendingscommissie
 • Telcommissie
 • Giftencommissie
 • Kerkradio en internet (uitgifte en uitzendingen)
 • Collecterooster

De diaconie vergadert gemiddeld éénmaal in de maand (m.u.v. de zomervakantie).

Het "Diaconaal beleidsplan 2017" (op te vragen bij de secretaris) is uitgangspunt bij het vaststellen van een jaarlijks werkplan. In dit werkplan worden 'speerpunten' worden benoemd waarvoor in dat jaar extra aandacht zal zijn.

Binnen de diaconie is het diaconaal huisbezoek erg belangrijk. Dit bezoekwerk is in eerste instantie gericht op het ‘inzamelen en uitdelen van gaven’ binnen de gemeente. Voor een uitgebreide toelichting op deze vorm van huisbezoek verwijzen we graag naar onze folder (op de site).

Onderling Diaconaal en Pastoraal dienstbetoon (ODP)

 

Inleiding

Uit hoofde van de verantwoordelijkheid van de diaconie als ‘toeruster’ is het de taak van de diaconie de gemeenteleden zodanig toe te rusten dat zij doelgericht (en efficiënt) onderling diaconaal en pastoraal dienstbetoon kunnen verrichten.

Daarvoor reikt de diaconie middelen en handvatten aan. Door de jaren heen hebben diverse werkzaamheden in organisatorisch opzicht al een niet weg te denken plek gekregen in onze kerkelijke gemeenschap. Om enige helderheid te krijgen volgt enige uitleg van de organisatiestructuur van de organisatie ‘Onderling Diaconaal en Pastoraal dienstbetoon’ (ODP).

 

Wijkindeling

Onze kerkelijke gemeente is opgedeeld in 3 wijken. De wijkindeling wordt vastgesteld door de kerkenraad. Wie in welke wijk thuishoort is te vinden in de gemeentegids.

 

(Wijk)ouderling

Door de kerkenraad worden aan een wijk (meestal 2) ouderlingen gekoppeld. Deze hebben de zorg voor de jaarlijkse ouderlingenbezoeken. Tevens zijn zij pastoraal de eerstverantwoordelijken voor de wijk en zijn naast de predikant in principe het eerste aanspreekpunt voor de in die wijk wonende gemeenteleden. Zij verlenen (naast de predikant) pastorale hulp en bijstand en hebben een signaalfunctie ingeval zich iets voordoet.

 

(Wijk)diaken

Door de kerkenraad wordt aan een wijk (meestal) 1 diaken gekoppeld. Deze houdt de diaconale behoeften van de wijk in het oog en informeert daar waar nodig het comité voor ouderen en alleengaanden, maar faciliteert ook diaconale taken die aan het licht komen tijdens bijvoorbeeld ouderlingenbezoeken.

 

Wijkteam

Voor elke wijk is een wijkteam samengesteld. Spil in dit team is de wijkdiaken.

In een wijkteam zitten vertegenwoordigers van de:

 • Kerkenraad (wijkouderling(en)
 • Diaconie (wijkdiaken)
 • Bezoekbroeder(s)
 • Vertegenwoordiger van het comité voor ouderen en alleengaanden (CvO) (coördinator)
 • Bezoekdame(s) van het comité
 • Vertegenwoordiger van de wijkzorg (coördinator)

 

Organisatiestructuur ODP

Om de communicatie te bevorderen tussen de diverse werkvelden worden jaarlijks twee avonden gehouden waar de diverse disciplines bijeenkomen om met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken worden ervaringen uitgewisseld en daar waar mogelijk verbeterpunten aangebracht. Deze avonden worden het ODP-overleg genoemd. De leiding van de avonden ligt bij de Diaconie.

 

Werkvelden

Binnen onze kerkelijke gemeente is een brede organisatie opgezet die alle facetten van genoemde zorg in zich heeft, te weten:

 

A. Comité voor ouderen en alleengaanden (CvO)

Deze organisatie heeft als werkveld het structureel onderhouden van contacten met de ouderen, alleenstaanden, en aan hen die bijzondere aandacht nodig hebben in de ruimste zin van het woord.

 

B. Wijkzorg

Binnen de gemeente is wijkzorg opgezet. Wijkzorg is een verzamelnaam voor alle diaconale werkzaamheden die binnen de gemeente door leden en voor leden worden verricht. Dit kan zijn in de vorm van huishoudelijke hulp bij mensen die uit het ziekenhuis komen of bij gezinnen die (tijdelijk) in een moeilijke positie zitten. Ook praktische hulp bij verhuizing of ziekte van leden die weinig of geen familie hebben valt hieronder.

 

C. Bezoekbroeder

Een bezoekbroeder is een door de kerkenraad aangestelde broeder die bezoeken aflegt bij gemeenteleden die om een of meerdere redenen bijzondere aandacht nodig hebben.

De bezoekbroeder en de (wijk)ouderling houden elkaar op de hoogte van ernstige ziekte e.d.

van leden boven de 67 jaar, en van anderen die bijzondere (pastorale)zorg nodig hebben.

Zij informeren elkaar over de (geestelijke) welstand van de bezochte broeder of zuster.

 

Het werk van de bezoekbroeder wordt in overleg met, en onder verantwoordelijkheid van de

(wijk)ouderling(en) verricht. De aanstelling en begeleiding van bezoekbroeders is daarom ook een

taak en verantwoordelijkheid van de (wijk)ouderling(en).

 

Het werk van een bezoekbroeder is een onderdeel van het hele spectrum van onderling dienstbetoon binnen de gemeente. De diaconie ziet als ‘toeruster’ toe dat dit onderdeel van hulpbetoon functioneert.

 

NADERE INFORMATIE

Voor verdere informatie over het ‘Comité van ouderen’, ‘Wijkzorg’ en ‘Bezoekbroeders’, zie de omschrijving in de met name genoemde rubrieken.

 

AGENDA:

 • Vergaderingen diaconie
 • Vergaderingen DPW
 • CDC en CDV bijeenkomsten
 • Overige externe vergaderingen/bijeenkomsten
 • Diaconale acties en giften

DIACONAAL NIEUWS:

Verwezen wordt naar de edities van het gemeenteblad "Maranatha-Nieuws".

EXTERNE DIACONALE DOELEN

Aan het eind van het jaar wordt voor het komende jaar externe (financiele) diaconale doelen vastgesteld door een hiervoor benoemde 'giftencommissie'. Elke maand wordt een speciale collecte gehouden voor een (extern) diaconaal doel. Daarnaast wordt jaarlijks (kerk en diaconie samen) een bedrag ter beschikking gesteld voor kleinschaligerr doelen.

STRUCTUURSCHEMA’S WIJKEN

De gemeente is opgedeeld in 3 wijken. Alleengaanden en ouderen in de gemeente (vanaf 67 jaar) hebben speciale aandacht van de diaconie. De organisatie ligt bij de wijkdiaken. Van iedere wijk is een structuurschema opgesteld wie verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen van het bezoek- en wijkwerk, zoals wijkouderlingen, bezoekbroeders, bezoekdames, en het daadwerkelijke (praktische) wijkwerk in geval een (tijdelijke) hulpvraag.

INFO KERKRADIO EN INTERNET uitzendingen (wordt verzorgd door br. J. Mandemaker)

DIACONAAL HUISBEZOEK

Wat verstaan wij eronder, wat wordt er besproken en waarom krijg ik dit bezoek? Diaconaal huisbezoek is een beetje vergelijkbaar met 'gewoon' huisbezoek, echter 'gewoon' huisbezoek heeft een meer pastoraal karakter en daarin is meestal te weinig tijd en aandacht voor diaconale aspecten die echter een even wezelijk onderdeel vormen van het christenleven! Diaconaal huisbezoek is dus huisbezoek waarin diaconaat in al zijn facetten centraal staat, en vult daarom het  'gewone' huisbezoek aan. Dit bezoek niet te verwarren met 'diaconaal bezoek', dat is een bezoek bij problemen en zorgen. Het diaconale huisbezoek heeft een informatief en een informeel karakter. Meer hierover kunt u lezen in de brochure "Diaconaal huisbezoek". Klik hier voor de brochure.