Commissie van Beheer

De kerkenraad vertrouwt het beheer van de stoffelijke aangelegenheden van de kerk toe aan de Commissie van Beheer. De leden van de commissie worden benoemd door de kerkenraad.

De stoffelijke aangelegenheden omvatten alle bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven van de kerk. De commissie draagt zorg voor het onderhoud van gebouwen en inventaris en zorgt dat deze steeds in goede orde beschikbaar zijn voor kerkdiensten en andere kerkelijke aangelegenheden.

De penningmeester van de kerk is onderdeel van de commissie en voert de financiële administratie.

commbeheer

De commissie maakt aan het begin van een jaar een begroting van inkomsten en uitgaven.

De commissie maakt eveneens een gespecificeerd overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar, alsmede de balans van de bezittingen en schulden van de kerk.

Een door de kerkenraad aangestelde controlecommissie toetst de financiële stukken. Hiervan brengt de controlecommissie verslag uit aan de kerkenraad.

De financiële stukken worden aan de gemeenteleden in een speciaal hiervoor belegde gemeentevergadering voorgelegd. Na goedkeuring door de gemeenteleden wordt de penningmeester decharge verleend.

 

Bijkomende taken

  • Het in georganiseerd verband schoonhouden van de kerk en bijruimten door vrijwilligers uit de gemeente.
  • Het organiseren en aansturen van 3 kosters die op vrijwillige basis bij toerbeurt 3 maanden het kosterschap vervullen.

 

Contactpersoon is: br. A. van Harmelen: advh53@kpnmail.nl