Vrijwillige bijdragen - Collecten

Giften en vrijwillige bijdragen

Giften en vrijwillige bijdragen voor de kerk kunnen worden overgemaakt op rekening  NL77 RABO 032 32 09 750 ten name van de Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravenzande, onder vermelding van 'het doel of bestemming'.

Collecten tijdens de diensten

Tijdens de erediensten op de zondagen, christelijke feestdagen en oudejaars- en nieuwjaarsdagen vinden twee collecten plaats.

De eerste collecte is doorgaans bestemd voor de kerk (onderhoud, predikant, energie e.d.)

De tweede collecte heeft een diaconaal- of een pastoraal doel. Het doel wordt vooraf aan de dienst van de kansel afgelezen en is vermeld in het "Maranatha-Nieuws"

Op bid- en dankdagen en tijdens huwelijksdiensten is er één collecte, bestemd voor de kerk.

Collectebonnen

Bij de collecten kan gebruik gemaakt  worden  van collectebonnen. Zie hiervoor  het hoofdstuk 'Collectebonnen'

Kerkradiobusjes

Een aantal leden maken gebruik van de kerkradio of luisteren de kerkdiensten via internet. Voor leden die het lastig vinden om de kerkelijke bijdragen giraal over te maken, is een 'collectebus' beschikbaar. De bus wordt periodiek door een diaken opgehaald en vervangen. De opbrengst van de collectebus is voor 75% bestemd voor de kerk en 25% voor de diaconie.

Algemene giften

Het is altijd mogelijk giften aan kerkenraadsleden mee te geven of in een collectezak te deponeren. Doe dit dan in een afgesloten envelop met vermelding aan de buitenkant het 'doel en/of bestemming'.