Wijkzorg

Onderling Diaconaal en Pastoraal Dienstbetoon (ODP)
Wijkzorg binnen onze kerkelijke gemeente

Diaconie
Uit hoofde van de verantwoordelijkheid van de diaconie als ‘toeruster’ is één van de taken de gemeente zodanig toe te rusten dat zij doelgericht (én efficiënt) onderling diaconaal en pastoraal dienstbetoon kan verrichten. Eén van die zaken is de wijkzorg binnen onze kerkelijke gemeente zoals deze momenteel functioneert en hieronder is omschreven.

Begrippen
Om helderheid te krijgen geven we enige uitleg van een aantal begrippen en geven we een korte uiteenzetting van de bestaande werkvelden, en een globale uitleg van de organisatiestructuur van de organisatie ‘Onderling Diaconaal en Pastoraal dienstbetoon’ (ODP).

Kerkenraad
Het bestuur van de (plaatselijke) kerk bestaat uit een kerkenraad.
Een kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en een predikant. Zij hebben onderscheiden taken. De ouderling heeft als hoofdtaak de pastorale zorg voor de gemeente en de diaken de diaconale zorg.

Taak ouderlingen en diakenen mbt onderling dienstbetoon
De ouderling/diaken dient tijdens huisbezoeken alert te zijn of mogelijk een gemeentelid bijzondere aandacht of zorg nodig heeft, hierbij te denken aan pastorale- of diaconale zorg of bijstand, zorg rond  eenzaamheid, ziekte en ouderdom, maar ook als het gaat om het verlenen van praktische hulp in de letterlijke zin van het woord.

Wijkindeling
De gemeente is opgedeeld in drie ongeveer even grote groepen, wijk 1, 2 en 3. De wijken zijn niet specifiek gekoppeld aan een gebied. Zo kunnen leden met een verschillend wijknummer in dezelfde straat wonen. Wie in welke wijk thuis hoort staat vermeld in de gemeentegids. Bij verhuizing blijft veelal het wijknummer ongewijzigd. Nieuwe leden krijgen een wijknummer toegewezen.

Wijkouderling
Aan een wijk worden (meestal) 2 ouderlingen gekoppeld. Deze hebben de zorg voor de jaarlijkse rondgang van huisbezoeken in de betreffende wijk. Tevens zijn zij pastoraal de eerstverantwoordelijken voor de wijk en zijn naast de predikant in principe het aanspreekpunt voor de in die wijk wonende gemeenteleden. Zij verlenen (naast de predikant) pastorale hulp en bijstand en hebben een signaalfunctie ingeval zich iets voordoet.

Wijkdiaken
Aan een wijk wordt (meestal) 1 diaken gekoppeld. Deze houdt de diaconale behoeften van de wijk in het oog en informeert, indien gewenst, het comité voor ouderen en alleengaanden. Tevens is hij het aanspreekpunt van de wijkouderling als het gaat om diaconale zaken die aan het licht komen tijdens bijvoorbeeld huisbezoeken.

Wijkteam
Voor elke wijk is een wijkteam samengesteld. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de zorg in de betreffende wijk. Spil in dit team is de wijkdiaken. De onderlinge samenhang is visueel gemaakt in een wijk-structuurschema, welke desgevraagd door leden van de gemeente kan worden ingezien.
In een wijkteam hebben zitting:
- een wijkdiaken
- wijkouderlingen
- bezoekbroeder(s)
- een coördinator van het comité voor ouderen en alleengaanden (CvO)
- een aantal bezoekdames van het comité
- een wijkzorg coördinator

Wijkteam-overleg
Om de communicatie tussen de wijkteamleden te bevorderen wordt 2 maal per jaar een wijkteam overleg gehouden waar men bijeen komt om met elkaar van gedachten te wisselen ten aanzien van de zorgvraag in de wijk, het delen van ervaringen van de afgelopen periode, en indien gewenst verbeterpunten aan te dragen en te bespreken. Dit overleg wordt het halfjaarlijkse wijkteam-overleg genoemd. De leiding van dit overleg berust bij de wijkdiaken, zorgt voor de agenda en regelt de verslaglegging.

Het 1e wijkteam-overleg van het seizoen wordt gehouden in de tweede helft van september. Dit zijn aparte overleggen (per wijk dus) met dezelfde agenda.

Het 2e wijkteam-overleg van het seizoen wordt gehouden in de tweede helft van februari. Deze verloopt conform het 1e overleg. Echter krijgt dit overleg een vervolg. Na het eerste overleg volgt aansluitend een gezamenlijke vergadering waarbij alle drie de wijkteams vertegenwoordigd zijn.
Dit deel van de avond is bedoeld om zaken en ontwikkelingen in bredere kring te bespreken. Tevens is er gelegenheid om een gemeenschappelijk gedragen onderwerp te behandelen.
De leiding van dit deel van de avond berust bij de voorzitter van de diaconie.
De vergaderstructuur is vastgelegd in een instructie wijkteam-overleg welke desgevraagd door gemeenteleden kan worden ingezien.

Werkvelden
De organisatie voor de wijkzorg binnen onze kerkelijke gemeente omvat drie werkvelden:
A. Bezoekdames Comité voor ouderen en alleengaanden (CvO);
B. Wijkzorg; (praktische hulp en bijstand);
C. Bezoekbroeders

A. Bezoekdames Comité voor ouderen en alleengaanden (CvO)
Deze organisatie heeft als werkveld het structureel onderhouden van contacten met de ouderen, alleengaanden, en met hen die bijzondere aandacht nodig hebben in de ruimste zin van het woord.
- onder een oudere wordt verstaan elk lid (ook een meelevend lid) met de leeftijd van 67 jaar en ouder;
- onder een alleengaande wordt verstaan een lid die geen partner heeft, dus ook de weduwe en weduwnaar, in principe vanaf de leeftijd van 50 jaar en ouder;
- anderen. Dit zijn leden die op enige wijze bijzondere aandacht nodig hebben. Hierbij valt te denken aan langdurig zieken en leden die (al dan niet langdurig) in een tehuis verblijven.
Dit werkveld ligt in bijzondere mate in het verlengde van het werkveld van de diaconie en valt derhalve ook geheel onder haar verantwoordelijkheid.
De organisatie en werkveld van het comité is vastgelegd in een reglement met een taakomschrijving welke desgevraagd door gemeenteleden kan worden ingezien.

B. Wijkzorg (praktische hulp en bijstand)
Binnen de gemeente is wijkzorg opgezet. Wijkzorg is een verzamelnaam voor alle (diaconale) praktische werkzaamheden die binnen de gemeente door leden en voor leden worden verricht. Dit kan zijn in de vorm van huishoudelijke hulp bij leden die uit het ziekenhuis komen of bij gezinnen die (tijdelijk) in een moeilijke positie zitten. Ook hulp bij verhuizing of ziekte van leden die weinig of geen familie hebben valt hieronder.
Vanwege de terugtredende overheid en allerlei bezuinigingen wordt de noodzaak om hulp te bieden steeds dringender, al zal wel altijd eerst via de officiële kanalen naar hulp gezocht moeten worden.
Wijkzorg valt eveneens onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de diaconie.
De organisatie en het werkveld van de wijkzorg is vastgelegd in een instructie wijkzorg elke desgevraagd door gemeenteleden kan worden ingezien.

C. Bezoekbroeder
Een bezoekbroeder is een door de kerkenraad aangestelde broeder die bezoeken aflegt bij gemeenteleden die om één of meerdere redenen bijzondere aandacht nodig hebben.
De bezoekbroeder en de (wijk)ouderling houden elkaar op de hoogte van (ernstige) ziekte,
ziekenhuisopname van ouderen en anderen die bijzondere (pastorale) zorg nodig hebben.
Zij informeren elkaar over de (geestelijke) welstand van de bezochte broeder of zuster.
Het werk van de bezoekbroeder wordt in overleg met, en onder verantwoordelijkheid van de
(wijk)ouderling(en) verricht. De aanstelling en begeleiding van bezoekbroeders is daarom ook een
taak en verantwoordelijkheid van de (wijk)ouderling(en).
Het werk van een bezoekbroeder is een onderdeel van het hele spectrum van onderling dienstbetoon binnen de gemeente. De diaconie ziet als ‘toeruster’ erop toe dat dit onderdeel van dienstbetoon functioneert.
De organisatie en werkveld van de bezoekbroeder is vastgelegd in een instructie bezoekbroeder welke  desgevraagd door gemeenteleden kan worden ingezien.

Contact gegevens
Monsterseweg 10-12
2691 JG ’s-Gravenzande

Routebeschrijving

Reguliere kerktijden:
09:30 en 16:30 uur

E. scribaat@cgksgravenzande.nl

Wijkzorg | CGK - 's-Gravenzande

Foutmelding

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /home/cgksgrave/domains/cgksgravenzande.nl/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (regel 194 van /home/cgksgrave/domains/cgksgravenzande.nl/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.