Kerkgebouw

Kerkgebouw en pastorie

In 1918 werd op de huidige locatie grond aangekocht voor de som van 4.000 gulden. Op 30 juni 1919 vond van kerk en pastorie de aanbesteding plaats. De aanneemsom bedroeg 25.229 gulden.

De eerste steenlegging van het kerkgebouw vond plaats op 7 juli 1919 door Ds. D. Driessen met een tekst uit Jesaja 56 vers 7.

 

Vijf en een halve maand(!) na de aanbesteding werd op donderdag 18 december 1919 de kerk in gebruik genomen. In de kerkelijke archieven is er verder weinig van de kerkbouw terug te vinden.

 

Door een broeder uit de gemeente werd zo goed als renteloos een geldbedrag ter beschikking gesteld voor de aankoop van een orgel. Het werd een orgel van orgelbouw M. Spiering te Dordrecht. Een pneumatisch orgel met 7 registers op het klavier en 1 op het pedaal. De kosten hiervan bedroegen 2.380 gulden. Hiervoor moest een orgelgalerij aan de Monsterseweg-zijde gebouwd worden.

Het kerkgebouw heeft nadien diverse verbouwingen, uitbreidingen en renovaties ondergaan.

De eerste renovatie was vlak na de 2e wereldoorlog in 1948. De kerk kreeg gedurende een aantal maanden een grote opknapbeurt als schilderwerk, een nieuwe preekstoel en diverse andere aanpassingen. De kerk. werd opnieuw weer in gebruik genomen op 25 november. Tijdens deze (her) ingebruikneming bleef emerituspredikant Ds. H. Velema bij zijn toespraak dood op de kansel.

Een tweede aanpassing en tevens uitbreiding was in 1957. Het bestaande Spiering-orgel was versleten en zat vol met houtworm. Besloten werd tot de aankoop van een nieuw orgel. Eveneens werd besloten het nieuwe orgel te situeren boven de preekstoel. De gevel waar de preekstoel tegen staat was een buitenmuur. Om het nieuwe orgel van B. Pels & Zoon uit Alkmaar te kunnen bergen werd tegen deze buitenmuur een nieuwe orgelruimte gebouwd. De ruimte eronder werd benut als toiletruimte en keuken. De kosten van het nieuwe orgel (15 stemmen over 2 klavieren) bedroeg 23.500 gulden.                                                                                                                                                              

Een derde en complete renovatie van het kerkgebouw vond plaats in het najaar van 1975. De kerkruimte werd hierbij geheel gestript. Het betrof een volledige interieurvernieuwing, inclusief kerkbanken en kansel, het opnieuw stukadoren, een nieuwe vloer en het waterdicht maken van de buitenmuren. Hierbij werd ook het orgel gedemonteerd, schoongemaakt en weer opnieuw opgebouwd. Bouwkosten ca. 250.000 gulden (120.000 euro).

In 1981 vond een ingrijpende renovatie plaats van de buitenkant van de pastorie.

Een vierde grote renovatie, tevens uitbreiding van de kerk vond plaats naar aanleiding van in 1982 geconstateerde scheurvorming en zettingen in de rechter zijgevel. Bij nader onderzoek bleek dat de kapconstructie een constructiefout bevatte wat op den duur instortingsgevaar zou kunnen betekenen. Door dit probleem op te lossen zou de noordelijke zijgevel moeten worden gestut door middel van het aanbrengen van steunberen of door een bouwkundige uitbreiding van de kerk aan die zijde. Voor dit laatste werd gekozen ook al omdat huidige kerkzaal te klein bevonden werd en er onvoldoende vergaderruimte was. Door het verenigingsgebouw ‘Het Trefpunt’ aan de overkant van de straat af te stoten en de verenigingsruimten onder te brengen in de uitbreiding van het kerkgebouw, ontstond één praktisch geheel. Zo werd het nuttige met het aangename verenigd.

Deze uitbreiding betrof een zijzaal die door middel van een schuifwand bij de kerkzaal getrokken kan worden, een benedenzaal, een achterzaal, nieuwe toiletruimten en een keuken. Op 29 juni 1984 werd de uitbreiding officieel in gebruik genomen. Tegelijk met de ingebruikneming kreeg de kerk de naam ‘Maranatha-kerk’. De bouwkosten bedroegen indertijd ca. 360.000 gulden (170.000 euro). 

Door in 2007 de bestaande consistorie van de kerk als studeerkamer bij de pastorie te trekken, werd aan de kerk een nieuwe consistorie gebouwd en werd de vloer van de kerkruimte gedeeltelijk vervangen.

Niet genoemd zijn de diverse renovaties en aanpassingen aan de pastorie welke gelijktijdig met de  wisseling van predikanten werden uitgevoerd.

 

Kerkgebouw als gemeentelijk monument

In 2009 is het kerkgebouw samen met de pastorie door de gemeente Westland aangewezen als gemeentelijk monument. Hierbij werden de volgende criteria gehanteerd:

Cultuurhistorisch:
De kerk is van cultuurhistorisch belang, als uitgangspunt van een religieuze ontwikkeling in de gemeente Westland en neemt in de bebouwing van het centrum van ’s-Gravenzande een bijzondere plaats in. Bijzonder in dit verband zijn de stichtingssteen (eerste steenlegging) en de hardstenen gevelsteen met de tekst “CHR. GEREF. KERK”.

Architectuurhistorisch:
De architectuurhistorische waarde is ook niet onbelangrijk aangezien er kenmerken van neogotiek te herkennen zijn. Vrij gaaf en karakteristiek voor die periode.

Bijzonder zijn:
- De (gietijzeren) spitsboog- en rondvensters met de diverse vormen van roedeverdeling;

- Het enkelvoudige zadeldak, de vorm van het plafond en de betimmering, alsmede de ondersteuning van het plafond met houten muurstijlen (rustend op consoles) met korbelen;
Het metselwerk met felrode bakstenen versieringen, de twee felrode bakstenen sierbanden, de felrode rollaag rond het roosvenster en de meervoudige taps inkragende gemetselde rondboog om het entreeportaal.

 

Contact gegevens
Monsterseweg 10-12
2691 JG ’s-Gravenzande

Routebeschrijving

Reguliere kerktijden:
09:30 en 16:30 uur

E. scribaat@cgksgravenzande.nl