Evangelisatiecommissie

Evangelisatie, Visie Kerkenraad

Nationale samenleving

Ruim éénderde van de Nederlanders kan zich geen enkel beeld meer vormen van de kerk en haar leden. Een nog groter deel heeft slechts een vaag, onjuist of zelfs een negatief beeld van de kerk. Tegelijk moeten we bedenken dat veel Nederlanders wel een behoorlijke interesse hebben in geloof en levensbeschouwing. Dit brengt hun echter niet in de kerk. Bij sommigen heeft dit ongetwijfeld te maken met weerzin tegen de Boodschap. Maar voor een belangrijk deel heeft dat ook te maken met een ingeslopen onbekendheid, en onbekend maakt onbemind.

Het probleem van onze samenleving is dat we van de kerk en het geloof vervreemd zijn. Zelfs in het zicht van de dood is er kennelijk geen behoefte meer om over geloof en het leven na de dood na te denken. 'De mensen zijn God vergeten, én ze zijn vergeten dat zij God zijn vergeten'. Kort gezegd, 'we leven in een godvergeten samenleving'. Alle andere zaken die ons bezig houden vallen in het niet als we ons realiseren dat mensen om ons heen wegglijden in de eeuwigheid.

Kerken staan midden in de samenleving. Toch laat de praktijk zien dat veel kerken naar binnen zijn gekeerd. In deze tijd met toenemende informatiestromen betekent het dat de kerk het in de publiciteit vaak verliest. Uiteraard wordt kerkverlating niet opgelost met goede publiciteit. Ook wordt de kerk niet laagdrempeliger door een mooie folder alléén. Maar het is wel hoe langer hoe meer noodzakelijk dat kerken zich presenteren in hun omgeving. Dat kan door goede laagdrempelige en vrijblijvende informatie te bieden in de breedste zin van het woord. Laten wij een gastvrije en open gemeente zijn waarin mensen zich thuis voelen en ze zich welkom weten.

Wat is evangelisatie?

Evangelisatie is dat we aan mensen om ons heen vertellen van Jezus Christus. Het is Hem aanprijzen aan de mensen. Het is Hem verkondigen als de enige door God gegeven Redder, als unieke Middelaar tussen God en de mensen. Het is de boodschap doorgeven dat God Zijn eniggeboren Zoon aan de wereld gegeven heeft opdat mensen die in zichzelf verloren zijn in Hem het leven mogen vinden.

Dat mag/moet de kerk duidelijk maken in deze wereld, dat een mens in het geloof in Jezus Christus écht redding vindt, doordat de onnoemelijke zware schuld vanwege de zonde is weggenomen in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus.

Daar gaat het om bij evangelisatie! De kerk mag als prediker van de blijde boodschap vertellen van de Heere Jezus Christus, Die door God werd overgegeven in de dood, opdat er voor mensen hoop zou zijn, ondanks alle schuld, ja zelfs door de dood heen.

Wat zegt de Bijbel hierover?

In Mattheus 16 vers18 lezen we hoe Jezus reageert op de belijdenis van Petrus "dat Jezus de Christus is". Jezus zegt dan "en Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik Mijn gemeente bouwen". In het zendingsbevel zoals Mattheus dat weergeeft aan het eind van het evangelie, zegt Jezus, "Ga dan heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de Naam van de Vader en in de Naam van de Zoon en in de Naam van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb".

Door alle evangelien heen vinden we telkens aanwijzingen die duidelijk maken dat de gemeente juist naar de wereld toe een geweldige verantwoordelijkheid heeft. Heel direct kan worden gewezen op de opdracht die de Heiland geeft om met het evangelie de wereld in te gaan, bijvoorbeeld in de bergrede, "U bent het licht der wereld", "U bent het zout der aarde". Bij deze woorden van Jezus gaat het zondermeer over het  'missionair aanwezig zijn' in de wereld, want Jezus voegt eraan toe. "laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader Die in de hemelen is verheerlijken".

Naast de gegevens uit de evangelien wijzen we nog op de woorden die Jezus sprak vlak voor Zijn hemelvaart. Daar krijgen de discipelen op hun vraag hoe het verder zal gaan ten antwoord dat ze door de kracht van de Heilige Geest getuigen van Jezus zullen zijn, te beginnen bij Jeruzalem, én tot het einde van de aarde (Handelingen 1 vers 8). in het vervolg laat de Bijbel zien hoe de gemeente hieraan gestalte heeft gegeven. Vanuit de gemeente ging getuigenis uit naar alle mensen rondom. Dat begon op Pinksteren in Jeruzalem tot aan de hoofdstad van de toemalige bekende wereld Rome.

Samenvattend

Het is duidelijk dat het 'missionair aanwezig zijn in de wereld' tot het wezen van de gemeente van Jezus Christus behoort. Terugkomend op de aangehaalde teksten uit de bergrede zegt de Heere Jezus dat het zout, wanneer het zijn kracht verliest, nergens anders meer voor deugt dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertreden te worden. Van het licht zegt Hij dat een stad die op een berg ligt, niet verborgen kan blijven, en dat je een lamp niet onder een korenmaat zet (Matth. 5 vers 13 t/m 16). Het missionair zijn hoort dus een wezenlijk bestanddeel van de gemeente te zijn.

Hij is gekomen het verlorene te zoeken én te redden. Dat werk zet Hij voort door Zijn Geest die intrek neemt in de gemeente om te getuigen. Christus schakelt de gemeente dus in, "Gij zult mijn getuigen zijn". De gemeente doet daarom 'maar niet aan zending' maar het behhoort bij haar wezen tot op de dag van vandaag.

"Laat alzo uw licht schijnen in de wereld".

 

Presentatie uitslag ENQUETE

Op 11 oktober 2015 is in de kerk een presentatie gehouden van de eerder onder de gemeenteleden gehouden enquête "Missionaire gemeente? (!)..... want de liefde van God dringt ons". Voor hen die de Powerpoint-presentatie wilen nazien klik hier, voor de bijbehorende uitleg klik hier.

 

VISIESTUK EVANGELISATIECOMMISSIE  (1 januari 2017)

Dit document bevat de visie op evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde 'Maranathakerk' te 's-Gravenzande en uitwerking van deze visie. Hierin lichten we toe wat onze visie is, de missie die we meekrijgen en hoe evangelisatie hier een onlosmakelijk deel van is. Daarna wordt uitgewerkt wat we doen om aan deze visie invulling te geven en op welke speerpunten we willen inzetten voor de komende jaren. Voor de volledige versie, klik hier.

Contact gegevens
Monsterseweg 10-12
2691 JG ’s-Gravenzande

Routebeschrijving

Reguliere kerktijden:
09:30 en 16:30 uur

E. scribaat@cgksgravenzande.nl

Evangelisatiecommissie | CGK - 's-Gravenzande

Foutmelding

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /home/cgksgrave/domains/cgksgravenzande.nl/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (regel 194 van /home/cgksgrave/domains/cgksgravenzande.nl/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.